Hopson Guangzhou Hanjing Master Planning & Conceptual Design
Chongqing Huayu Mixed-use
Chengdu Shihao Center
Wuhan Wonton City
Sanya Changwang Tianyue City